Stadgar

STADGAR
Nedanstående stadgar fastställdes vid föreningsstämma den 20 oktober 2005.
 Ärende:
Stadgar för Spikverket Samfällighetsförening
enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om
förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.
Kommun: Västerås Län: Västmanland

§ 1 Firma
Föreningens firma är SPIKVERKET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar följande samfällighet: Västerås Spikverket ga:1 tillkommen vid
förrättning enligt lagen om gemensamma anläggningar 1974-03-12, dnr 88/75, 1998-11-11
dnr 98/139, 2002-11-19.

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts
om dess ändamål.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har
del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Västerås.
Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 6 Styrelse, val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma, som utser ordförande för en tid av två år (tiden
mellan tre ordinarie stämmor). Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Av övriga
ordinarie ledamöter väljs varje år halva antalet för en tid av två år (tiden mellan tre ordinarie
stämmor).

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet.
Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.
Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande
ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till
ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant
som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte
rösträtt.

§ 8 Styrelse, beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst 3 styrelseledamöter är
närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses
behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som
biträdes av ordföranden. (D.v.s. personfrågor avgörs genom lottning och sakfrågor i den
mening som biträdes av ordföranden.)
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan
reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande
ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda
reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för
ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall:
1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens
verksamhet och ekonomi,
5. Inventera dess tillgångar, tillse att egendomen är betryggande försäkrad samt lämna
redogörelse i årsberättelse över denna verksamhet
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens
angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma
utse 2 revisorer och 1 suppleant.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 juli – 30 juni

§ 12 Underhålls och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas medel enligt upprättad
underhållsplan.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under oktober månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om
medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning
av samfälligheter.
Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade
räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat med debiteringslängd för det kommande
räkenskapsåret utsändas till medlemmarna två veckor före stämman.
Medlem skall, på tider som föreningsstämman beslutar betala sin andel av driftkostnaderna
(årsavgift) och följa de särskilda bestämmelser som kan komma att gälla för förvaltningen av
föreningen och medlemmars tomträtter. Kostnaderna för förbrukning av värme- och
kallvatten samt el till garage och ytterbelysning delas lika på samtliga medlemmar. Samma
sak gäller kostnaderna för renhållning, snöröjning, kabel-TV, bredbandsnät, förvaltning,
skötsel, reparationer och underhåll av gemensamma anläggningar.

§ 14 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda
senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges tid och plats samt vilka ärenden som
skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns
tillgängliga.
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom i skriftlig
form.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion,
som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under augusti
månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna
tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§ 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande och sekreterare för stämman
2. val av två justeringsmän
3. förteckning över närvarande medlemmar
4. fråga om kallelse skett i behörig ordning
5. styrelsens förvaltningsberättelse
6. revisorernas berättelser
7. fastställande av resultat- och balansräkning
8. ansvarsfrihet för styrelsen
9. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
8. ersättning till styrelsen, revisorerna och valberedningen
9. förslag till utgifts- och inkomststat
10. val av styrelse och styrelseordförande
11. val av revisorer och revisorssuppleanter
12. val av valberedning
13. övriga frågor
Sidan 4 av 4
14. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 7, 14.

§ 17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter
medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående
rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom fyra veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna.

 

 

Total Page Visits: 3972 - Today Page Visits: 5

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.